Aukštyn

Gaminių įsigijimo sąlygos

Gaminių įsigijimo sąlygos

Sutarties objektas

1. UAB „Primus NV“ (toliau–Tiekėjas), ir interneto vartotojas, užsakęs
prekę (-es) internetinėje parduotuvėje www.e-durys.com (toliau –
Užsakovas) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), kuria Tiekėjas
įsipareigoja Užsakovui patiekti gaminius (toliau–Gaminiai), nurodytus
internetinio užsakymo lape, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui
už Gaminius internetinio užsakymo lape nurodytą kainą (toliau-kaina)
Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Toliau
Sutartyje Tiekėjas arba Užsakovas atskirai vadinami Šalimi, o kartu –
Šalimis.

Šalių teisės ir pareigos

2. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1. patiekti Gaminius per terminą, nurodytą užsakymo lape,
(toliau-Gaminių gamybos terminas) nuo avanso gavimo dienos Sutartyje
nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Užsakant gaminius su
skirtingais tiekimo terminais, visi užsakyme nurodyti gaminiai bus
pateikti per terminą gaminio, kurio pristatymo terminas yra ilgiausias;

2.2. pagaminus Gaminius pranešti Užsakovui apie Gaminių pagaminimą
Užsakymo lape Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) telefonu.

2.3. Užsakovui įvykdžius visus piniginius įsipareigojimus Tiekėjui,
Užsakovo pageidavimu už atskirą Tiekėjo nustatytą mokestį Gaminius
pristatyti Užsakovui jo nurodytu adresu.

2.4. suteikti Gaminiams kokybės garantiją (toliau – Garantija) Sutartyje
nurodytam terminui, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Tiekėjas turi teisę:

3.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų Gaminius ir už juos sumokėtų
Užsakymo lape nustatytą kainą;

3.2. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų nuostolius, padarytus Gaminių
priėmimo uždelsimu;

3.3. atsisakyti nuo Sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Užsakovas, pažeisdamas Sutartį, atsisako priimti Gaminius ir
(arba) sumokėti už juos nustatytą kainą.

3.4. pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis Sutarčiai įvykdyti.

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. sumokėti už Gaminius Sutarties nustatyta tvarka, sąlygomis ir
terminais.

4.2. Tiekėjui pranešus Užsakovui apie Gaminių pagaminimą, per 10
(dešimt) darbo dienų priimti Gaminius iš Tiekėjo ir įvykdyti visus
piniginius įsipareigojimus Tiekėjui.

4.3. atlyginti Tiekėjui visas išlaidas, susidariusias dėl įsiskolinimo
išieškojimo iš Užsakovo, jeigu šis nevykdo Sutarties, įskaitant, bet
neapsiribojant skolų išieškojimu teisminiu ir neteisminiu keliu.

5. Užsakovas turi teisę:

5.1.Sutarties nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įvykdęs visus
piniginius įsipareigojimus Tiekėjui, reikalauti perduoti jam pagamintus
Gaminius.

Kokybė ir garantijos

6. Tiekėjas suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Garantiją pagamintiems
Gaminiams. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo
Gaminių perdavimo Užsakovui dienos arba nuo tos dienos, kai Užsakovas
turėjo priimti Gaminius.

7. Garantija taikoma Gaminių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl
Tiekėjo kaltės.

8. Natūralus Gaminių nusidėvėjimas ar jų savybių natūralus pasikeitimas
nelaikomas Gaminių kokybės trūkumu, ir Garantija tokiems Gaminiams
netaikoma.

9. Užsakovas yra informuotas, jog Gaminiai gaminami iš natūralios
faneruotės arba laminato, kurios(-io) tekstūros raštas, raibumas ir (ar)
atspalvis gali skirtis. Užsakovas yra informuotas, jog laikui bėgant
faneruoti arba laminuoti gaminiai gali keisti atspalvį: patamsėti,
pašviesėti ir (ar) nublukti dėl gaunamos šviesos intensyvumo. Užsakovas
yra informuotas ir sutinka, jog tarp Gaminių, jų nuotraukų kataloguose
ir (ar) pateiktų pavyzdžių galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai.
Užsakovas yra informuotas ir sutinka, jog tarp beicuotų Gaminių, jų
nuotraukų kataloguose ir (ar) pateiktų beico pavyzdžių galimi atspalvių
skirtumai. Natūralūs faneruotės arba laminato tekstūros, raštų ir (ar)
atspalvio nevienodumai, taip pat beicuotų Gaminių atspalvio nevienodumai
nelaikomi Gaminių kokybės trūkumu.

10. Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai Gaminiai
eksploatuojami netinkamai, nesilaikant Gaminių naudojimosi instrukcijos
ir (ar) sugadinami dėl Užsakovo kaltės. Tiekėjas neatsako už mechaninius
ir (ar) drėgmės poveikio defektus (jei gaminiai eksploatuojami ir (ar)
laikomi neapšildomose patalpose, taip pat jei patalpų sąlyginis oro
drėgnumas viršija 60%. Tiekėjas neatsako ir už Gaminių lakavimą vandens
pagrindo laku.

11. Garantinis Gaminių remontas atliekamas Tiekėjo buveinėje, Sutarties
sudarymo metu esančioje Lazdynų g. 21-202, Vilniuje, į kurią
Gaminius Užsakovas pristato ir iš kurios juos atsiima savo sąskaita.

12. Jei Gaminiai yra užsakomi skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną),
tai Užsakovas yra informuotas, jog tokiu atveju Gaminiai bus gaminami
skirtingu metu ir tai reiškia, jog Gaminiai bus gaminami skirtingomis
gamybos partijomis ir todėl skirtingų gamybos partijų Gaminiai (Gaminių
padengimo atspalvis ir (ar) faneruotės atspalvis, tekstūra ir (ar)
raštas) gali skirtis.

13. Užsakovas yra informuotas, jog Tiekėjo parduodamų faneruotų bei
laminuotų durų varčių viršus ir apačia yra neužfaneruoti arba
neužlaminuoti.

Kainos ir atsiskaitymo tvarka

14. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Gaminius 50% kainos
(toliau-avansą), nurodytos Užsakymo lape,– ne vėliau kaip per 2
(dvi) kalendorines dienas nuo Tiekėjo sąskaitos pateikimo
Užsakovui dienos. Jei per 2 (dvi) kalendorines dienas Tiekėjui
nesumokamas avansas – Sutartis netenka galios ir Gaminiai nepradedami
gaminti. Gaminiai pradedami gaminti ir Gaminių gamybos terminas
pradedamas skaičiuoti nuo avanso už Gaminius gavimo dienos. Likusią
Gaminių kainos dalį Užsakovas sumoka iš anksto – prieš atsiimant
Gaminius bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Tiekėjas Sutarties 2.2
punkte nustatyta tvarka praneša Užsakovui apie Gaminių pagaminimą.
Gaminiai Užsakovui perduodami tik tada, kai Užsakovas yra įvykdęs visus
savo piniginius įsipareigojimus Tiekėjui.

15. Iš Užsakovo, neatsiskaičiusio už Gaminius Sutartyje numatytais
terminais, Tiekėjas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,03 % dydžio
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Gaminių perdavimas Užsakovui

16. Gaminių perdavimas Užsakovui įforminamas Tiekėjo atstovo ir Užsakovo
(ar Užsakovo atstovo) parašu Gaminių priėmimą-perdavimą paliudijančiame
dokumente. PVM sąskaita-faktūra bus išsiųsta elektroniniu paštu.

17. Visa Gaminių žuvimo, sugadinimo ar praradimo rizika pereina
Užsakovui po priėmimą-perdavimą paliudijančio dokumento pasirašymo
momento arba nuo dienos, kada Užsakovas turėjo priimti Gaminius.

18. Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti Gaminių priėmimą-perdavimą
paliudijantį dokumentą, tai jame daroma žyma apie atsisakymą ir
dokumentą pasirašo kita Šalis.

Gaminių sandėliavimas

19. Jeigu Užsakovas neatsiima arba nepriima pagamintų Gaminių per šios
Sutarties 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas turi teisę reikalauti
sumokėti mokestį už Gaminių sandėliavimą. Gaminių sandėliavimo mokestis
– 5 (penki) Lt. per parą už kiekvieną sandėliuojamą Gaminį.Nenugalimos
jėgos (force majeure) sąlygos

20. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal
Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų
pasekmių atsiradimui arba (ir) negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar
bent jos poveikio.

21. Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų
įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį.
Netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima
iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu,
atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl laiku (ar netinkamo) prisiimtų
įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

Sutarties šalių atsakomybė

22. Vienašališkas Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti iš
kitos Šalies atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo
arba dalinio įvykdymo.

23. Užsakovui atsisakius Gaminių užsakymo iki jų pagaminimo, Užsakovas
privalo sumokėti Tiekėjui dalį Tiekėjo nustatytos kainos, proporcingos
jau atliktam darbui. T.y. tokiu atveju Tiekėjas įvertina, kiek išlaidų
jis patyrė atlikdamas užsakymą pagal šią Sutartį, ir Užsakovas,
vienašališkai nutraukdamas Sutartį, privalo atlyginti visas Tiekėjo
turėtas išlaidas. Į Tiekėjo turėtas išlaidas gali būti įskaičiuojamas
Užsakovo sumokėtas avansas arba dalis avanso, kuris(-i) Užsakovui
negrąžinami.

24. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutarties 2.1 punktą, Užsakovas turi teisę
pareikalauti sumokėti 0,03 % dydžio delspinigius nuo užsakymo kainos už
kiekvieną pavėluotą patiekti Gaminius dieną.

Kitos sąlygos

25. Užsakovas uždėjęs varnelę „sutinku su aptarnavimo nuostatomis“
patvirtina, kad Užsakovas perskaitė Sutartį, su visomis jos sąlygomis
susipažino, Sutartis atitinka Šalių valią.

26. Kilus ginčams tarp Šalių ar kitais nenumatytais Sutartyje atvejais,
Šalys ginčus spręs derybų būdu, o Sutarties Šalims nesusitarus –
Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Teismingumas nustatomas pagal Tiekėjo registracijos adresą.

lt_LTLithuanian